*** For English see below ***


Droomuitleg op festivals


Stel je een droomsessie voor:
Ik zit achter een mooi aangeklede tafel en voor mij zitten één of enkele festivalgangers. Zij zijn vaak een beetje nerveus, want de dromen die je onthoudt zijn de meest intense dromen dus zij verwachten het ergste. Niets is minder waar, juist die dromen, mits deze op de juiste manier verklaard worden, geven een diep inzicht in je leerproces met grote opluchting als gevolg. Er wordt veel gelachen, maar het heeft wel degelijk een serieuze ondertoon. Buiten loungen de volgende gegadigden op bankjes of in het gras.

Ik doe dit nu drie jaar en het is mijn ervaring dat de festivalgangers vrolijker en sterker vertrekken dan dat zij binnenkwamen. Als een lopend vuurtje vertellen ze elkaar naar de dromenuitleg tent te gaan. Ik werk net zolang door totdat de mensen zo beneveld zijn of totdat de muziek zo hard wordt dat een goed gesprek onmogelijk is.

HET IS PLEZIERIG EN GEESTVERRUIMEND

Ik breng mee:
De aankleding van de ruimte: dromenvangers, kleedjes, kaarsen etc;
Thee als er een mogelijkheid is tot verwarmen van water.

Ik verwacht van de organisatoren:
Een plek waar de muziek niet al te hard staat zodat ik mij verstaanbaar kan maken;
Een tipi zou het mooiste zijn maar elk ander soort dak boven het hoofd is ook prima;
Bankjes (optioneel), stoelen en een tafel.

Dag tarief (max. 6 uur): €250,- (excl. BTW).

Afhankelijk van de afstand bereken ik ook reiskostenvergoeding.


Dream analysis at festivals


Imagine a dream session:
I am sitting behind a beautifully dressed table. In front of me are one or several festival-goers, often a bit nervous, because the dreams you remember are the most intense dreams so they expect the worst. Nothing is further from the truth, especially those dreams give a profound insight into your learning process (provided that they are interpreted correctly) and consequently resulting in great relief. There is much laughter but with a serious overtone. Outside, the next candidates are lounging on couches or sitting on the grass.

I have been doing this for three years now and in my experience the festival-goers leave the tent happier and stronger than when they came in. They tell each other to visit the dream analysis tent. I work till the people are too woozy or till the music is too loud to have a proper conversation.

IT IS PLEASURABLE AND MIND BLOWING

I will bring:
Decoration: dream catchers, table clothes, candles etc;
Tea when there is a possibility to heat water.

I expect from the organizers:
A place where the music is not too loud;
A tipi would be nice but any kind of roof above our heads will do;
Couches (optional), 4 chairs and a table.

Fee for a complete day (max. 6 hours): €250,- (excl. VAT).

Depending on the distance I may charge travel expenses.